گاهشمار - 15 فروردین

غروب در جاده اهواز –حميديه مانور آماده‌سازي گردان انجام شد. فرمانده و جانشين گردان براي شناسايي به منطقه عمليات رفته‌اند

کلیک ها: 1207

گاهشمار - 16 فروردین

تجهيز و تسليح گردان انجام شد،نيروها مهمات گرفتند و بعد از خواندن نماز مغرب و عشاء با كاميون به سمت شلمچه رفتند
ساعت 23 نيروها به پنج ضلعي شلمچه رسيدند و در سنگرهاي بتوني مستقر شدند

کلیک ها: 1137

گاهشمار - 17 فروردین

اذان صبح نيروها آماده شده  و با وانت ‌ها به غرب كانال ماهي منطقه عمليات تكميلي كربلاي 5 رفتند و در سنگرهامستقر شدند
عصر با وجود آرامش نسبي قبلي در منطقه عراق ناگهان به شدت آتش باري كرد

...
کلیک ها: 1143